A www.mirplay.hu (Mirplay Szalon) prémium minőségű fodrász és kozmetikai bútorok forgalmazásával, valamint szállításával foglalkozó online webáruház.

Cégnév: Salon Tools Kft.
Székhely: 1171 Budapest, Gombosi utca 12/A 1/3.
A cég adószáma:  12776342-1-42

A szolgáltatók: Salon Tools Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mirplay.hu (Mirplay Szalon) weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Webáruház) található elektronikus piactéren keresztül történik.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Webáruházon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató (Mirplay Szalon) azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: Salon Tools Kft. Telefon: 20/358 4916 (hétfőtől péntekig: 9-16 óráig) E-mail: hello@ mirplay.hu

2. Regisztráció (Mirplay Szalon oldalon)

2.1. A menüsorban található Bejelentkezés/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

3. A megrendelés (Mirplay Szalon oldalon)

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató (Mirplay Szalon) fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató (Mirplay Szalon) minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató (Mirplay Szalon) nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató (Mirplay Szalon) nem csak regisztrált Ügyféltől fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató (Mirplay Szalon) az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató (Mirplay Szalon) ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató (Mirplay Szalon) az Ügyfélnek a megrendelés kifizetésétől számított 10-12 munkanap alatt szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

4.2. Szolgáltató (Mirplay Szalon) a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között szállítja házhoz a rendelés során a megjegyzésben feltüntetett időpontban.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató (Mirplay Szalon) az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4. Fizetési lehetőségek: banki átutalás.

Előre átutalás esetén a megrendelést csak akkor adjuk át kiszállításra, amennyiben az általunk visszaigazolt pontos összeg beérkezett a bankszámlánkra.

4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.6. A házhoz szállítás díja

 • Magyarországon belül a szállítás díjtalan.
 • Magyarországon kívüli szállítási cím esetén külön egyeztetés szükséges, amellyel kapcsolatban kollégáink jelentkezni fognak a megrendelést követően.

5. Elállás joga, termék visszavétele

 • A távollevők között létrejött szerződésekről  szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet , a 2013. évi V. törvénnyel kihirdetett Polgári Törvénykönyv ( Ptk ) értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A már kiszámlázott termék tekintetében a Számvitelről szóló  2000 évi C. törvény előírásai értelmében a számla vagy nyugta vissza küldése is szükséges. Az Ügyfél az elállás jogát a szerződés megkötésének napjától a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát egyértelmű nyilatkozatával a Mirplay Szalon ügyfélszolgálatán vagy postán küldött nyilatkozatával gyakorolhatja. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 • AZ ELÁLLÁSI JOG NEM ILLETI MEG A VÁLLALKOZÁST, AZAZ AZ OLYAN SZEMÉLYT, AKI A SZAKMÁJA, ÖNÁLLÓ FOGLALKOZÁSA VAGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE KÖRÉBEN JÁR EL.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen Ügyfél, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, a Mirplay Szalon nem vállalta e költség viselését. Elállás esetén a Mirplay Szalon legkésőbb 30 munkanapon belül fizeti vissza a fogyasztó / Ügyfél/ által kifizetett teljes összeget.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Mirplay Szalon azonban követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését, valamint a  nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi kár megtérítését.
 • Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
  • Gyorsan romló élelmiszerek illetve természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) vissza nem szolgáltatható termékek (például golyósdezodor, fogkefe, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrendkiegészítők) esetén.
  • Mirplay Szalon a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 munka napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a szállítási díjat is.
  • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
  • Az Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Mirplay Szalon részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Mirplay Szalon címen leadni.
  • Az Ügyfél akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
  • Az Ügyfél kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Mirplay Szalon vállalta e költség viselését. A Mirplay Szalonnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
  • Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
  • A visszatérítést a Mirplay Szalon mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  • Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Mirplay Szalon elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Mirplay Szalon. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével vagy személyesen leadva az üzletben juttathatja vissza az Ügyfél a Mirplay Szalon részére.
  • Az Ügyfélnek kiemelten ügyelni kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése az Ügyfelet terheli! A termék visszaérkezését követő 30 munkanapon belül az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Mirplay Szalon a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 • Elállási nyilatkozat itt tölthető le: https://mirplay.hu/wp-content/uploads/2020/12/Elállási_nyilatkozat.pdf

6. Jótállás

A Mirplay Szalon termékeire vonatkozóan  a  2013. évi V. törvény ( Ptk) és a 45/2014.(II.26.) Kormány rendeletben  /annak 3. számú mellékletében is részletezett módon és formában/  jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő): a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Mirplay Szalon vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától számított 1 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Mirplay Szalon, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
 • elemi kár, természeti csapás okozta

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Mirplay Szalon a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Mirplay Szalon a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Mirplay Szalon költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Mirplay Szalon köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Mirplay Szalonnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc munkanapon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A Mirplay Szalon a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7. Egyebek

7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató (Mirplay Szalon) nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató (Mirplay Szalon) az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató (Mirplay Szalon) az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató (Mirplay Szalon) alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató (Mirplay Szalon) az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató (Mirplay Szalon) bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

Érvényes: 2022. augusztus 30-tól